Osmangazi Mahallesi, Mezarlık Cd. No:4, 34887 Sancaktepe/İstanbul

Avrupa Konteyner,Atık Konteyner,Cafe Konteyner - Kimyasal Depolama Konteyner
Kimyasal Depolama Konteyner
  • 186
  • 21 Temmuz 2017, 23:24

Kimyasal Depolama Konteyner

KİMYASAL DEPOLAMA KONTEYNER

Endüstri ve teknoloji alanında meydana gelen hızlı gelişmeler, bir yandan insanoğlunun doğa
üzerindeki egemenliğini artırarak yaşam düzeyinin yükselmesini sağlarken öteki yandan artan
nüfus ve hızlı kentleşme ile birlikte doğal dengelerin giderek bozulmasına ve buna bağlı olarak
tüm canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirlenmesine niçin olmuştur.
Türkiye’de de değişen sosyal ve ekonomik yapı ve artan nüfusa bağlı olarak üretilen endüstriyel
atık miktarı her geçen yıl artmaktadır. Özellikle Türkiye’nin batı ve güney bölgelerinde
yoğunlaşmış olan sanayi faaliyetleri hızlı bir halde büyümektedir. Buralarda sanayi atıklarının,
özellikle de tehlikeli atıkların bertarafından meydana gelen problemler giderek artmaktadır.
Dolayısıyla atık, artık yalnız gözden uzak bir yerde bertaraf edilmesi ihtiyaç duyulan bir atık türü
olmaktan çok toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf benzer biçimde biroldukça farklı unsuru içine alan bir
yönetim sistemini (Entegre Atık Yönetimi) lüzumlu kılmaktadır.
Tehlikeli atık yönetiminde temel siyaset öncelikle atıkların oluşmadan önlenmesi, deposunda
azaltılması, atıkların önlenemediği durumlarda üretilen atıkların yine kullanılması, geri
dönüşümü ve geri kazanımı, son basamak olarak da nihai bertarafıdır.
Bu bildiride tehlikeli atık yönetimine ilişkin yasal altyapı, mevzuat gereğince uygulanacak
ilkeler, teknik esaslar ve standartlar, uygulamada mevcut konum ve bölgesel yönetim planları ele
alınmıştır.

 

TEHLİKELİ ATIKLAR NELERDİR

Ülkemizde oluşan başlıca tehlikeli atıklara örnek olarak;
 Tehlikeli madde ile kontamine olmuş ambalajlar (boya kutuları, kimyasal kapları, yağ teneke
ve varilleri v.B. Kısacası, üzerinde tehlikelilik işareti (yanıcı, parlayıcı, toksik çevreye zararlı
gibi) bulunan ambalajlar)
 Atık Yağlar (Motor, makine ve türbin yağları, sentetik ve mineral yağlar, emülsiyon ve
solüsyonlar)
 Metallerin mekanik olarak işlenmesi esnasında oluşan ve yağ bulaşmış atıklar (yağlı metal
talaşları, metalik çamurlar v.B.)
 Yağlı araç parçaları,
 Tehlikeli madde ile pislenmiş bez, eldiven, üstübü gibi atıklar
 Boya ve vernik kalıntıları,
 Eski piller ve aküler,
 Organik solventler,
 Flouresan lambalar, kartuş ve tonerler,
 Pestisitler,
 Asbest içeren maddeler,
 Filtre tozları
 Siyanür içeren sertleştirme tuzları
 Metal içeren boya ve fosfat çamuru
 Yağ içeren kablo atıkları
örnek olarak verilebilir.
Tehlikeli önde gelen Atıkların Özellikleri
 H1 'Patlayıcı`
 H2 'Oksitleyici`
 H3-A 'Yüksek oranda Tutuşabilenler
 H3-B 'Tutuşabilen`
 H4 'Tahriş edici`
 H5 'Zararlı`
 H6 ‘Toksik’
 H7 ‘Kanserojen’
 H8 ‘Korozif’
 H9 ‘Enfeksiyon yapıcı’
 H10 ‘Teratojenik’
 H11 ‘Mutajenik’
 H12 Havayla, suyla yada bir asitle temas etmesi ile zehirli veya çok zehirli gazları serbest
bırakan madde yada preparatlar.
 H13 Yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip olan atıkların bertarafı
esnasında ortaya çıkan madde ve preparatlar.
 H14 ‘Ekotoksik’
Tehlikeli olarak adlandırılan atıkların yukarıda ki özelliklerden bir veya daha fazlasını içermesi
ve H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 ve H11’in de “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik” Ek 5 te yer edinen eşik konsantrasyonları aşması gerekmektedir. 

Kataloğumuza bakma fırsatınız oldu mu ?

Bize Ulaşın

  •   Osmangazi Mahallesi, Mezarlık Cd. No:4, 34887 Sancaktepe/İstanbul
  •   0 850 888 10 21
  •   info@avrupakonteyner.com
  •   0 505 108 42 10
  •   0 505 108 42 10

Haritada Yerimiz